Parafia Rembieszyce

Regulamin cmentarza

Home »  Kancelaria »  Regulamin cmentarza

Regulamin Cmentarza Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rembieszycach

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rembieszycach.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii.
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu
  należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
  – pogrzeb,
  – budowa nowego pomnika,
  – remont pomnika np. wymiana płyty,
  – ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu – po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.
 5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat w kancelarii parafialnej.
 6. Opłaty pokładne wznawia się po 20 latach.
 7. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat
  (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).
 8. Na cmentarzu zabrania się:
  – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  – przebywać osobom w stanie nietrzeźwym i palić tytoniu,
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
  – zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  – wprowadzania zwierząt,
  – samowolnego sadzenia i usuwania drzew.
 9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.
  Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się przy cmentarzu.
 11. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.
 12. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).